Një ekspertizë e veçantë ofrohet për procedurat e rinovimit. Departamenti i Rinovimeve monitoron datat e ripërtëritjes dhe kryen pagesat e tarifave për të gjitha patentat, modelet e perdorimit, dizenjot industrial dhe markat tregtare. Ne përdorim sistemin tonë të monitorimit duke shmangur mbarimin e afateve te cilat kane kosto nese tejkalohen.