Ne kemi një përvojë të gjatë në regjistrimin e procedurave të vlefshmërisë së patentave në Shqipëri:

  • Hyrjen në Fazën Kombëtare të një patente nën PCT
  • Validimin e aplikimit dhe shrirjes të Patentave Evropiane
  • Regjistrimi i aplikimeve për patentë kombëtare dhe ndërkombëtare
  • Regjistrim i transferimit të të Drejtave / Licencave
  • Regjistrim i ndryshimit të emrit / adresës së pronarit
  • Paraqitja e kërkesave për rivendosjen e të drejtave
  • Regjistrimin e kerkesave per amendimin e pretendimeve
  • Kryerja e procedurave të kërkimit.