1. Çdo pjesë ose element tjetër i një vepre, përfshirë titullin e saj ose një personazh të shprehur aty, që në vetvete përfaqëson krijimin intelektual, mbrohet gjithashtu nga e drejta e autorit. 
 2. Titulli i krijimit, i cili nuk plotëson kushtet për të qenë objekt i së drejtës së autorit dhe tashmë është përdorur për një vepër të caktuar, nuk do të përdoret për të njëjtën lloj vepre, nëse ky titull krijon konfuzion për autorin e krijimit.
 3. Objekt i së drejtës së autorit mund të jetë çdo vepër autori, përveç asaj që nuk mund të jetë e tillë për shkak të natyrës së saj dhe asaj vepre, për të cilën dispozitat e këtij ligji përcaktojnë që nuk mund të jetë objekt i së drejtës së autorit.
 4. Objekt i së drejtës së autorit është një vepër si një e tërë, duke përfshirë një punë të papërfunduar, titullin e një vepre dhe pjesët e saj që plotësojnë kushtet e përcaktuara.

LIGJI PËR TË DREJTAT E AUTORIT

E drejta e autorit është e drejta e një autori për të mbrojtur veprën e tij. Kjo do të thotë që një autor ka mundësinë ekskluzive për të shfrytëzuar veprën origjinale që ka krijuar dhe për të parandaluar që të tjerët të shfrytëzojnë veprën e tij pa lejen e tij. Ligji mbron të drejtat e autorit në SHQIPERI. Veprat që janë objekt i mbrojtjes së të drejtës së autorit janë:

Krijimet e fjalës, të shprehura nëpërmjet shkrimeve letrare dhe publicistike, leksionet, predikimet fetare, fjalimet, çdo krijim tjetër me gojë ose me shkrim dhe programet kompjuterike;

 • krijimet dramatike dhe dramatiko-muzikore;
 • kompozimet muzikore, me ose pa tekst; 
 • krijimet koreografike dhe pantomimat; 
 • krijimet audiovizuale, në të cilat përfshihen krijimet kinematografike dhe krijimet e tjera audiovizuale të krijuara në mënyra të ngjashme me ato kinematografike, veprat radiofonike; 
 • krijimet e artit pamor në fushën e pikturës, skulpturës dhe grafikës, artet dekorative monumentale, pavarësisht nga materiali/mediumi përbërës i tyre, dhe krijime të tjera të artit pamor;
 • krijimet arkitekturore, që përfshijnë vizatimet, planet, skicat në shkallë të zvogëluar dhe krijimet grafike në projektet arkitekturore; 
 • krijimet fotografike dhe çdo krijim tjetër që shprehet nga çdo proces i ngjashëm me atë fotografik;
 • veprat e arteve të aplikuara, duke përjashtuar ato vepra, si dizajne industriale që mbrohen nga ligji “Për pronësinë industriale”;
 • krijimet tredimensionale, ilustrimet, listat, hartat dhe vizatimet në fushën e topografisë, gjeografisë dhe shkencës në përgjithësi; 
 • krijimet hartografike; 
 • krijimet shkencore me shkrim ose me gojë, siç mund të jenë prezantimet, monografitë, deduksionet, disertacionet, studimet, leksionet universitare, librat shkollorë, projektet dhe dokumentacioni shkencor. 

E drejta e autorit është normalisht në fuqi për një periudhë të kufizuar kohore pas vdekjes së autorit. Kjo kohë është 70 vjet.
Autori i një vepre është pronari i parë i së drejtës morale dhe ekonomike. Autorët mund të mbrojnë veprat e tyre nga vetë ata ose nga Shoqëritë e Autorëve